Master

Studiestart

Politices masterprogram har sin antagning varje hösttermin. Anmälan görs genom www.antagning.se.

Upplägg

Första terminen ger en gemensam bas i metodfärdigheter och fördjupade substantiella kunskaper i statskunskap.

Studenter som vill avsluta sina studier med magisterexamen väljer en läskurs inom ämnet statskunskap den första halvan av termin två, och skriver uppsats under andra delen av terminen (15 hp eller 30 hp).

Du som läser den tvååriga master­utbildningen har under den andra och tredje terminen stor frihet till egna val både inom och utanför institutionens kursutbud. Studenter har en möjlighet till praktik. Bland kurserna kan nämnas en färdighetskurs som ägnas åt träning i att skriva en forskningsöversikt. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbetet. (Om du gör praktik skriver du uppsatsen termin tre eller fyra.)

Undervisning

Du tillägnar dig kunskaper och färdig­heter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskaps­utvecklingen vid statsvetenskapens forskningsfront. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning och internationell politik. Uppsatsen som skrivs vid den tvååriga utbildningen (masteruppsats, 30 hp) har ett större teoretiskt djup och är av större omfattning än för den som avslutar sin utbildning efter ett år (magisteruppsats, 15 hp). Progressionen i utbildningen skall leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.

Examen

Programmet leder till en politices master­examen (Master of Science in Political Sciences, 120 credits) med statskunskap som huvudområde.

Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en (Master of Science in Political Sciences, 60 credits).

Informationen ovan är hämtad från Uppsala Universitets hemsida för pol master-programmet, vilken nås via: